Regulamin

Wyłącznymi autorami wzorów biżuterii Kamena są Agnieszka Pielach oraz Joanna Soroczak. Podlegają one ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (KAMENA S.C. UL. AUSTRALIJSKA 18/9 81-116 GDYNIA, POLSKA; e-mail: info@kamenabizuteria.pl).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


REGULAMIN

§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych:

KAMENA S.C.

UL. AUSTRALIJSKA 18/9

81-116 GDYNIA, POLSKA

NIP: 7010577578, REGON: 364402937

2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

3. Adres reklamacyjny:

KAMENA S. C.

UL. AUSTRALIJSKA 18/9

81-116 GDYNIA

4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://www.kamenabizuteria.pl/strona/dostawa-zwroty-i-reklamacje zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

5. Dane kontaktowe:

KAMENA S.C.

UL. AUSTRALIJSKA 18/9

81-116 GDYNIA, POLSKA

e-mail: info@kamenabizuteria.pl

telefon: +48 537 776 748 (lub 749)

6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

7. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

8. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajduje się w zakładce dostawa, zwroty i reklamacje.

9. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

10. Przedsiębiorca - jest nim osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

11. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

12. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

14. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

15. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

16. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

17. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

18. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

19. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

20. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

21. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://www.kamenabizuteria.pl/strona/metody-platnosci oraz poniżej:

Sklep przewiduje następujące sposoby płatności:


- Przelew bankowy na rachunek Sprzedającego: KAMENA S.C., MBank nr konta: PL52 1140 2004 0000 3402 7623 5928. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
Jeżeli Klient wybiera "przelew bankowy" jako formę płatności, należna kwota musi zostać wpłacona na rachunek Sklepu w terminie 5 dni roboczych, a niedostarczenie zapłaty będzie skutkować anulowaniem zamówienia.


- PayPal wraz z kartami płatniczymi. 

- Shoper Płatności, a w ich ramach: 

* przelewy natychmiastowe i Google Pay
* karty płatnicze 
* BLIK
* płatności odroczone PayPo 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. 
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 22. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

23. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://www.kamenabizuteria.pl/strona/polityka_prywatnosci

24. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

25. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

26. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

27. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

28. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

29. Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

30. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

31. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

32. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.kamenabizuteria.pl/, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

33. Sprzedający:

KAMENA A.PIELACH J.SOROCZAK S. C.

UL. AUSTRALIJSKA 18/9

81-116 GDYNIA

NIP: 7010577578, REGON: 364402937

KONTO BANKOWE: mBank 52 1140 2004 0000 3402 7623 5928

34. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

35. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

36. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

37. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

38. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

39. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

40. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu.

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://www.kamenabizuteria.pl/, należy je wszystkie wyłączyć́.

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

12. Kupujący zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Informacje o produktach

1. Autorami wzorów biżuterii Kamena są Agnieszka Skalska oraz Joanna Soroczak. Podlegają one ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie wzorów jest zabronione.

2. Z uwagi na ręczny sposób wykonania produktów oraz z uwagi na użycie do ich produkcji niestandardowych materiałów, Sprzedający zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w produktach wykonanych w ramach serii konkretnego wzoru.

3. Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru produktu zamówionego przez Kupującego, przy czym różnica w detalu produktów tej samej serii wynika ze specyfiki użytych materiałów oraz sposobu wykonywania tych produktów.

4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu produktu a oryginałem sfotografowanego produktu.

5. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji produktów zamieszczone na stronach sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o produktach.

6. Sprzedający informuje, że produkty powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Produkty nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami i barwnikami. Z uwagi na niestandardowe materiały wykorzystane w produktach, Sprzedający zakazuje kontaktu produktów z wodą, chyba że w karcie produktu Sprzedający wyraźnie na to zezwala.

7. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Kupującego, wynikające z nieznajomości specyfiki produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych tym regulaminem zasad postępowania z produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedającego.

§4 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie do koszyka produktu;

b) wybór rodzaju dostawy;

c) wybór rodzaju płatności;

d) wybór miejsca wydania rzeczy;

e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Prawo takie przysługuje również Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z nowelizacją art. 3855 Kodeksu cwilnego z dnia 01 stycznia 2021 r. z zastrzeżeniem, że umowa kupna nie posiada dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://www.kamenabizuteria.pl/strona/zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez kupującego zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia kupującemu rzeczy, a jeżeli kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej odkupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§6 Reklamacja z tytułu rękojmi.

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar do kupującego bez wad.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zgodnie z nowelizacją art. 3855 Kodeksu cwilnego z dnia 01 stycznia 2021 r.  za wady (rękojmia) z zastrzeżeniem, że umowa kupna nie posiada dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Okres trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, liczony od dnia wydania towaru wynosi 2 lata.

4. W przypadku umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5. Konsument lub Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6. Konsument lub Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument lub Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Konsument lub Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego , jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Konsument lub Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą , który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny podany w §1 pkt 3.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta lub Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą , którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

16. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy kupującemu.

17. W terminach określonych w §6 pkt 14-15 Konsument lub Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §6 pkt 14-15, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą  dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument lub Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą  złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

22. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

a) adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

b) miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności znajdująca się pod adresem: https://www.kamenabizuteria.pl/strona/polityka_prywatnosci

§8 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://www.kamenabizuteria.pl/strona/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 


Przetwarzanie Danych Osobowych Klientów

Chcąc dopasować nasze treści do potrzeb Klientów korzystamy na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kamena S.C.
 2. Dane gromadzone w naszym systemie to: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny
 3. Dane Klientów gromadzone są w następujących celach: - Aby wysyłać Klientom newsletter w oparciu o wyrażonych przez Klientów zgodę; - Aby realizować zamówienia Klientów w oparciu o chęć zawarcia bądź zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiedzy Klientem a firmą Kamena S.C.; - Aby kontaktować się z Klientem w kwestiach związanych z pomocą techniczną podczas realizacji zamówienia w oparciu o chęć zawarcia bądź zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiedzy Klientem a firmą Kamena S.C.; - Aby nasi partnerzy mogli wysyłać Klientom informacje handlowe. Zbieramy dane zapisane w cookie w celu dopasowania treści do potrzeb Klientów. Pisząc o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikujemy w naszym serwisie, jak również to, co wyświetlają Klientom nasi partnerzy. Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści ciekawszymi dla Klientów. Dane zapisane w cookie umożliwiają nam bowiem analizowanie zachowań i preferencji Klientów. Ich gromadzenie jest oparte o wyrażoną przez Klienta zgodę; - Zbieramy dane osobowe Klientów w celu personalizowania wyświetlanych reklam i dostosowania do preferencji prezentowanych Klientom i treści marketingowych. Innymi słowy celem naszego działania jest profilowanie, a więc tworzenie na podstawie dostępnych nam informacji portretu Klienta. Dzięki takiemu wykorzystaniu danych możemy wyświetlić Klientom reklamę, która ich zainteresuje. Robimy to w oparciu o wyrażonych przez Klientów zgodę.
 4. Nasi Partnerzy to: SHOPER sp. z o.o., Facebook Inc., Mailchimp, Blue Media S.A., Google LLC, InPost SA, United Parcel Service, Fakturownia sp. z o. o.
 5. Jeżeli będzie wymagało tego od nas obowiązujące prawo, przekażemy dane osobowe Klientów uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.
 6. Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru: https://uodo.gov.pl/pl/p/prezes-i-urzad . Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, może on ją wycofać w każdej chwili. Aby to zrobić, wystarczy wysłać maila na adres info@kamenabizuteria.pl bądź w przypadku Newslettera kliknąć w przycisk “Unsubscribe”. Należy zaznaczyć jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania. Klient na prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić, wystarczy poinformować na mailowo na adres info@kamenabizuteria.pl.
 7. Dane osobowe Klientów będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia zgody przez Klienta.
 8. Kontakt: info@kamenabizuteria.pl, tel. 0048 537 776 749, Inspektor Danych Osobowych: Agnieszka Pielach

Polityka Prywatności

 1. Sprzedający przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.
 2. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Kupujących za wyjątkiem przekazywania danych do zaufanych partnerów Sprzedającego tylko i wyłącznie w celu relizacji umowy kupna-sprzedazy pomiędzy Klientem a Sprzedającym bądź realizacji działań marketingowych Sprzedającego
 3. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
 5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie (na adres e-mail) informacji związanych z ofertą Sprzedającego oraz jego działalnością handlową i twórczą.

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu; b)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

(Prawa autorskie do tej polityki COOKIES są zastrzeżone dla IAB Polska)

 

Wersja 14.3 (Warszawa, 30 listopada 2020 roku)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl